Pravilnik nagradnog konkursa #ZaStaTiDises

1. Naziv, sedište i drugi bitni podaci u pogledu organizatora nagradnog konkursa

Organizator nagradnog konkursa (u daljem tekstu: Konkurs) je Fondacija Propulsion Fond, Palmotićeva 25, 11010 Beograd, matični broj 28827725, PIB 108463123, uz podršku kompanije AstraZeneca (u daljem tekstu: Organizatori).

2. Naziv, opis, vreme trajanja i svrha Konkursa

Konkurs se organizuje pod nazivom “#ZaStaTiDises” i namenjen je maloletnim fizičkim licima do 18 godina starosti koja imaju nalog/e na društvenim mrežama Instagram i/ili Tiktok (u daljem tekstu: Učesnici). 

Konkurs se organizuje preko društvenih mreža Instagram i/ili Tiktok, a Učesnici se kvalifikuju za učestvovanje u Konkursu postavljanjem (“postovanjem”) foto i/ili video posta sa obaveznim propratnim heštegovima #zastatidises i #missionoxygen na svoj lični/e nalog/e na nekoj od dve gorenavedene društvene mreže. Broj postova koje pojedinačni Učesnik može da postavi (“postuje”) je neograničen.

Postavljanja (“postovanja”) foto i/ili video postova moguća su u periodu od 02. 09. 2019. do 24. 09. 2019. godine, uključujući granične datume.

Konkurs se organizuje u svrhu dodele jednodnevnih VIP karata za Festival Jutjub kulture pod nazivom “Balkan Tube Fest”, koji će biti organizovan 28. i 29. septembra u Kombank dvorani u Beogradu.

Učestvujući u Konkursu, Učesnici prihvataju u celosti ovaj Pravilnik.

3. Izbor pobednika

Specijalni žiri u sastavu:

 1. Ivo Matejin, Graphic Designer,
 2. Ivana Jovanović, Project Assistant, kao i
 3. Miljan Spasić, Senior Creative,

odabraće 10 foto i/ili video postova koji ispune sve uslove Konkursa i koji zadovolje dolenavedene kriterijume. 

Specijalni žiri će se voditi sledećim kriterijumima prilikom odabira pobednika:

 1. kreativnost sadržaja, 
 2. duhovitost sadržaja, kao i
 3. inventivna upotreba medija.

Pobednici Konkursa će biti proglašeni 25. septembra 2019. godine, putem objave na internet platformi missionoxygen.com, kao i putem objava na društvenim mrežama Fejsbuk i Instagram.

4. Vrsta nagrada

Nagrade su u vidu jednodnevnih VIP karata za Festival Jutjub kulture pod nazivom “Balkan Tube Fest”, koji će biti organizovan 28. i 29. septembra u Kombank dvorani u Beogradu. 

Biće dodeljeno najviše 10 jednodnevnih VIP karata.

Jedan učesnik Konkursa, bez obzira na broj ličnih naloga na društvenim mrežama Instagram i/ili Tiktok, ima pravo na samo 1 jednodnevnu VIP kartu.

5. Način i postupak dodele nagrada

Nagradu u vidu jednodnevne VIP karte, pobednik Konkursa može da preuzme 28. septembra, od 12 do 14 h, od zvaničnog/e, vidno obeleženenog/e, predstavnika/ce “Mission: Oxygen” projekta na glavnom ulazu u Kombank dvoranu u Beogradu, gde će se održati Festival Jutjub kulture pod nazivom “Balkan Tube Fest”.

6. Učesnici/saglasnost sa pravilima

U Konkursu ne mogu učestvovati Organizatori Konkursa (Propulsion i AstraZeneca), kao i najbliži srodnici ovih lica: roditelji, deca, supružnici, niti pojedinci koji nisu predviđeni pravilima Konkursa ili su u sukobu interesa. Učesnici koji učestvuju na Konkursu nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade od onih koje su navedene u ovom Pravilniku.

7. Publicitet

Učešćem u Konkursu, Učesnici su saglasni da se njihovi lični podaci mogu objaviti na internet platformi missionoxygen.com, kao i na društvenim mrežama Fejsbuk, Tviter, Instagram, Jutjub i Tiktok, u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.

8. Pravila o privatnosti

Učestvovanjem maloletnih lica u Konkursu, podrazumeva se da je u njihovo ime sledeću izjavu dao zakonski zastupnik: “Saglasan/saglasna sam i ovlašćujem Organizatora Konkursa da fotografiju i podatke maloletnog lica čiji sam zakonski zastupnik, a koje je dostavio/dostavila u svrhu Konkursa, kao i podatke koji se u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti smatraju ličnim podacima, može koristiti samo u svrhu i za potrebe sprovođenja Konkursa, objavljivanja pobednika Konkursa, za vreme trajanja Konkursa i do okončanja postupka dodele nagrada pobedniku i da ih u druge svrhe ne može koristiti”.

Celu Politiku privatnosti možete da pročitate na https://pr.fo/PolitikaPrivatnosti

RUKOVALAC PODACIMA O LIČNOSTI:

Fondacija Propulsion Fond

Palmotićeva 25, 11010 Beograd

legal@propulsion.one

PRAVA LICA (prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti)

Pravo na obaveštenje o obradi

Lice ima pravo da zahteva da ga rukovalac istinito i potpuno obavesti o tome:

 1. da li rukovalac obrađuje podatke o njemu i koju radnju obrade obavlja;
 2. koje podatke obrađuje o njemu;
 3. od koga su prikupljeni podaci o njemu, tj. ko je izvor podataka;
 4. u koje svrhe obrađuje podatke o njemu;
 5. po kom pravnom osnovu obrađuje podatke o njemu;
 6. u kojim zbirkama podataka se nalaze podaci o njemu;
 7. ko su korisnici podataka o njemu;
 8. koje podatke, odnosno koje vrste podataka o njemu koriste;
 9. u koje svrhe se koriste podaci o njemu;
 10. po kom pravnom osnovu koristi podatke o njemu;
 11. kome se podaci prenose;
 12. koji podaci se prenose;
 13. u koje svrhe se podaci prenose;
 14. po kom pravnom osnovu se podaci prenose;
 15. u kom vremenskom periodu se podaci obrađuju.

Pravo na uvid

Lice ima pravo da od rukovaoca zahteva da mu na uvid stavi podatke koji se na njega odnose. Pravo na uvid u podatke koji se na njega odnose obuhvata pravo na pregled, čitanje i slušanje podataka, kao i pravljenje zabeležaka.

Pravo na kopiju

Lice ima pravo da od rukovaoca zahteva kopiju podatka koji se na njega odnosi. Rukovalac izdaje kopiju podatka (foto-kopiju, audio-kopiju, video-kopiju, digitalnu kopiju i sl.) u obliku u kojem se informacija nalazi, odnosno u drugom obliku ako bi u obliku u kome se informacija nalazi licu bila nerazumljiva. Lice snosi nužne troškove izrade i predaje kopije podatka.

Prava lica povodom izvršenog uvida

Lice ima pravo da od rukovaoca zahteva ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade. Lice ima pravo na brisanje podataka ako:

 1. svrha obrade nije jasno određena;
 2. svrha obrade jeste izmenjena, a nisu ispunjeni uslovi za obradu za tu izmenjenu svrhu;
 3. svrha obrade jeste ostvarena, odnosno podaci više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe;
 4. način obrade je nedozvoljen;
 5. podatak spada u broj i vrstu podataka čija je obrada nesrazmerna svrsi;
 6. podatak jeste netačan, a ne može se putem ispravke zameniti tačnim;
 7. se podatak obrađuje bez pristanka ili ovlašćenja zasnovanog na zakonu i u drugim
 8. slučajevima kada se obrada ne može obavljati u skladu sa odredbama ovog zakona.
 9. lice ima pravo na prekid i privremenu obustavu obrade, ako je osporilo tačnost, potpunost i ažurnost podataka, kao i pravo da se ti podaci označe kao osporeni, dok se ne utvrdi njihova tačnost, potpunost i ažurnost.

9. Autorska prava

Uzimanjem učešća u Konkursu, smatraće se da je zakonski zastupnik maloletnog lica dao sledeću izjavu: “Maloletni Učesnik čiji sam zakonski zastupnik je nosilac svih autorskih prava na idejama i prijavama kojima učestvuje na Konkursu i ista su oslobođena od svih prava, pretenzija i potraživanja trećih lica”.

10. Odgovornost

Organizator se ne smatra odgovornim i neće snositi odgovornost za bilo kakve posledice, ako internet platforma missionoxygen.com privremeno bude van funkcije usled više sile, odnosno usled događaja koji su van kontrole Organizatora.

11. Prekid Konkursa

Konkurs se može prekinuti jedino u slučaju više sile o čemu će učesnici odmah biti obavešteni putem pismenog obaveštenja na internet platformi missionoxygen.com.

12. Pravo izmene opštih pravila Konkursa

Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme, iz opravdanih razloga, izvrši izmene Pravila ovog Konkursa (Pravilnik), uz obavezu da takve izmene bez odlaganja objavi na internet platformi missionoxygen.com.

* Pravilnik je kreiran i usvojen 30. avgusta 2019. od strane Organizatora.

Klikni me

Neka gori, ali inspiracija!