DAJEM REČ

ZA GAŠENJE LOŠIH NAVIKA KOD MLADIH

Svako dete ima pravo na srećno, bezbedno i zdravo detinjstvo, bez obzira na to ko je, kakvo je i odakle.

ZATO DAJEM REČ DA ĆU SE BORITI ZA ZAŠTITU DECE OD DUVANA!

 1. Obećavam da moji lični izbori neće nikada ni na koji način ugroziti zdravlje i dobrobit moje i druge dece iz moje okoline.
 2. Obećavam da ću vlastitim primerom i svakodnevnim ponašanjem svojoj i drugoj deci iz mog okruženja prenositi vrednosti zdravog, aktivnog i ispunjenog života, u kome nema mesta za duvan.
 3. Obećavam da ću se kontinuirano edukovati o štetnosti duvana i duvanskih proizvoda po zdravlje i okolinu i da ću to znanje prenositi na mlađe generacije.
 4. Obećavam da ću se truditi da za svoju i drugu decu, sa svojom porodicom, kolegama i prijateljima, gradim sigurno okruženje bez duvanskog dima.
 5. Obećavam da ću pružiti podršku svakome ko padne u iskušenje da proba duvan i svakome ko želi da prekine s pušenjem.
 6. Obećavam da ću pratiti da li se postojeće zakonske mere zaštite dece i omladine od duvana primenjuju i doprinositi njihovom unapređenju.
 7. Obećavam da ću zagovarati da se na vrh liste društvenih prioriteta stave prava dece i mladih.
 8. Obećavam da ću glasno podržavati stvaranje generacija koje odrastaju srećno.
Hvala Vam što ste dali reč!
Došlo je do greške prilikom slanja prijave. Osvežite stranu i pokušajte ponovo. Ukoliko se problem nastavi, molimo vas da kontaktirate podršku.
This site is protected by Google reCAPTCHA. Privacy Policy and Terms of Service apply.

848

Potpisnika

Z

Mnogi su već dali reč.
Pridruži se i ti borbi za zaštitu dece od duvana.

ZAŠTITA DECE OD DUVANA JE I NAŠA OBAVEZA

Republika Srbija je potpisnica niza međunarodnih ugovora koji predstavljaju temelj okvira za kreiranje odlučnih politika zaštite dece od duvana:

 • Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, 1948.
  Član 3: svako ima pravo na život
  Članovi 2 i 7: svako ima pravo na to da ne bude izložen diskriminaciji: “bez ikakvih razlika u pogledu rase, boje, pola, jezika, veroispovesti, političkog ili drugog mišljenja, nacionalnog ili društvenog porekla, imovine, rođenja ili drugih okolnosti”
  Član 25: svako ima pravo na društveno okruženje koje podržava dobro zdravlje: “standard života koji obezbeđuje zdravlje i blagostanje, njegovo i njegove porodice​”​
 • Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, 1976.
  Član 6: “pravo na život je neodvojivo od čovekove ličnosti”
 • Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, 1976.
  Član 12: svako ima pravo na “najbolje psihičko i mentalno zdravlje koje može da postigne”, uključujući i mere “profilaksije i lečenja epidemičkih, endemičkih, profesionalnih i drugih oboljenja, kao i borbu protiv ovih bolesti”
 • Konvencija o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena, 1979.
  Član 12: “države članice preduzimaju odgovarajuće mere radi eliminisanja diskriminacije žena u oblasti zdravstvene zaštite”
 • Konvencija o pravima deteta, 1989.
  Član 6: deca imaju pravo na život, tako da “države članice obezbeđuju u najvećoj mogućoj meri opstanak i razvoj deteta”
  Član 24: deca imaju pravo na čisto i bezbedno okruženje
  Član 33: deca imaju pravo da budu zaštićena od “nelegalne upotrebe opojnih droga i psihotropskih supstanci”
  Član 36: deca imaju pravo na zaštitu od “svih drugih oblika eksploatacije koji su štetni za dete”

* U pripremi teksta “Dajem reč za gašenje loših navika kod mladih” korišćeni su nalazi i preporuke objavljeni u okviru publikacije Tobacco-free generations: Protecting children from tobacco in the WHO European Region, World Health Organization, 2017.

Klikni me

Samo uz dim čaja, do dobrog osećaja!